Kagga Logo

Humans or Demons?

09-13

09

ಏನು ಭೈರವಲೀಲೆಯೀ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣೆ! |
ಏನು ಭೂತಗ್ರಾಮನರ್ತನೋನ್ಮಾದ! ||
ಏನಗ್ನಿ ಗೋಳಗಳು! ಏನಂತರಾಳಗಳು! ||
ಏನು ವಿಸ್ಮಯ ಸೃಷ್ಟಿ! — ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

ಈ ವಿಷ್ವದ ತಿರುಗಾಟ ಎನ್ನುವುದು, ಒಂದು ಭೀಕರವಾದ ಆಟವೇ ಸರಿ. ಏನು ಪಂಚಮಹಾ ಭೂತಗಳ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪ್ರಾಣಿಚೈತನ್ಯಗಳ(ಭೂತಗ್ರಾಮ), ಹುಚ್ಚಿಡುಸುವ ನೃತ್ಯ! ಏನು ಬೆಂಕಿಯ ಗೋಳಗಳು! ಏನು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಕಾಶಗಳು(ಅಂತರಾಳ)! ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ.

The universe in motion is Bhairava's play! What a passionate dance of the great elements! What balls of fire! What vast space in between! What a fantastic creation!

10

ಏನು ಪ್ರಪಂಚವಿದು! ಏನು ಧಾಳಾಧಾಳಿ! |
ಏನದ್ಭುತಾಪ್ರಶಕ್ತಿಬಿರ್ಘಾತ! ||
ಮಾನವನ ಗುರಿಯೇನು? ಬೆಲೆಯೇನು? ಮುಗಿವೇನು? |
ಏನರ್ಥವಿದಕೆಲ್ಲ? — ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನುವುದು ಏನು? ಏನು ಮುತ್ತಿಗೆಗಳು? ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ, ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು(ನಿರ್ಘಾತ), ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು ಮನುಷ್ಯನ ಗುರಿ ಏನು? ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ? ಇದರ ಅಂತ್ಯವೇನು? ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇವು ಬಹಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

What a world this is! Oh the attacks and counterattacks! Amazing boundless energy that destroys. What is the aim of humans? And their value? And their end? What is the meaning of all this?

11

ಮುತ್ತಿರುವುದಿಂದು ಭೂಮಿಯನೊಂದು ದುರ್ದೈವ |
ಮೃತ್ಯು ಕುಣುಹಿತಲಿಹನು ಕೇಕೆಹಾಕುತಲಿ ||
ಸುತ್ತಿಪುದು ತಲೆಯನನುದಿನದ ಲೋಕದ ವಾರ್ತೆ |
ಎತ್ತಲಿದಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ? — ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

ಈವತ್ತಿನ ದಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.(ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆದಾಗ ೨ನೆ ಮಹಯುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು) ಇದಕ್ಕಗಿಯೆ ಏನೊ ಇವರು ಈ ತರಹ ಬರೆದಿರುವುದು.

The earth is overcast by misfortune. Death dances in ugly mockery. Heads reel at the daily news from around the world. Where is the end for all this?

12

ಮಾನವರೋ ದಾನವರೋ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ತಣಿಸೆ |
ಶೋಣಿತವನೆರೆಯುವರು ಬಾಷ್ಪ ಸಲುವುದಿರೆ? ||
ಏನು ಹಗೆ! ಏನು ಧಗೆ! ಏನು ಹೊಗೆ? ಯೀ ಧರಣಿ |
ಸೌನಿಕನ ಕಟ್ಟೆಯೇಂ? — ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

ಇವರೇನು ಮನುಷ್ಯರೋ ಅಥವ ರಾಕ್ಷಸರೋ, ಈ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲು, ಕಣ್ಣೀರು(ಬಾಷ್ಪ) ಸುರಿಸುವುದರ ಬದಲು, ರಕ್ತವನ್ನು(ಶೋಣಿತ)ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಹಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಕಟುಕನ(ಸೌನಿಕ) ಜಗಲಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Are these humans or demons who appease mother earth by pouring blood instead of shedding tears. Oh the hatred! Oh the heat! Oh the smoke! Has the earth become a butcher's table?

13

ಪುರುಷಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಪರಮಸಿದ್ದಿಯದೇನು? |
ಧರಣಿಗನುದಿನದ ರಕ್ತಾಭಿಷೇಚನೆಯೆ? ||
ಕರವಾಲನ್ನು ಪುಷ್ಪಸರವೆಂದು ಸೆಳೆದಾಡೆ |
ಪರಿಮಳವ ಸೂಸುವುದೆ? — ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

ಎಲ್ಲರಿಗು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದದುರ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಗಿದೆ?ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾದಿಸುವುದಾದರು ಏನು? ಇದರಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ, ಕಲಹ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವು ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಅಷ್ಟೆ. ಬೀಸು ಕತ್ತಿಯನ್ನು(ಕರವಾಲ), ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯೆಂದುಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿದರೆ, ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರೆತು, ಅದೇನು ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೇನು(ಸೂಸು)?

What's the ultimate achievement of human independence? Is it bathing the earth daily with blood?
Slashing a sword and calling it a flower garland —Will it emit a fragrance?

: Another name for Siva : The original uses the word 'abhiseka', which refers to a ritual bath for sanctity.